Dưới đây là các bài tập về mảng hai chiều (ma trận) rất phổ biến trong C/ C++, các bạn có thể tham khảo các bài tập về mảng 2 chiều này sẽ giúp ích cho chúng ta luyện tập C/ C++

Nhập vào mảng 2 chiều có kích thước m x n. Hiển thị ma trận vừa nhập ra màn hình

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[50][50];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}

Nhập vào mảng 2 chiều có kích thước m x n. Hiển thị ma trận vừa nhập ra màn hình viết dưới dạng hàm

#include <stdio.h>
 
void NhapMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
   {
     printf("A[%d][%d] = ", i, j);
     scanf("%d", &a[i][j]);
   }
}
 
void XuatMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
   for(int j = 0; j < n; j++)
     printf("%d\t", a[i][j]);
   printf("\n");
  }
}
 
int main(){
  int a[100][100];
  int m,n;
  printf("nhap so hang n = "); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m = "); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  NhapMaTran(a, m , n);
  XuatMaTran(a, m, n);
}

Tính tổng các phần tử trong mảng 2 chiều

Thường bài tập này có yêu cầu như sau: Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng. Tính tổng các phần tử trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[50][50];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
//hien thi ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
// tinh tong pt tren hang chan cua mang
  float s=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      s=s+a[i][j];
    }
  }
  printf("\nTong pt cua mang la: %5f",s);

  getch();
}

Tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất trong mảng 2 chiều

#include <stdio.h>
 
 
void NhapMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
   {
     printf("A[%d][%d] = ", i, j);
     scanf("%d", &a[i][j]);
   }
}
 
void XuatMaTran(int a[][100], int m, int n)
{
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
   for(int j = 0; j < n; j++)
     printf("%d\t", a[i][j]);
   printf("\n");
  }
}
 
int PhanTuLonNhat(int a[][100], int m, int n)
{
  int max = a[0][0];
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
     if(a[i][j]>max)
      max = a[i][j];
  return max;
}
 
int main(){
  int a[100][100];
  int m,n;
  printf("nhap so hang n = "); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m = "); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  NhapMaTran(a, m , n);
  XuatMaTran(a, m, n);
  printf("\nPhan tu lon nhat la %d", PhanTuLonNhat(a, m, n));
}

Tìm giá trị theo hàng, cột. Tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất theo hàng, cột

Thường bài tập này có yêu cầu như sau: Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng. Hiển thị và tính tổng các phần tử trên hàng chẵn của ma trận. Tìm giá trị lớn nhất trên cột 1 của ma trận

Code viết dạng chương trình như sau:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[50][50];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
//hien thi ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
// tinh tong pt tren hang chan cua mang
  float s=0;
  for(i=0;i<n;i=i+2)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      s=s+a[i][j];
    }
  }
  printf("\nTong pt tren hang chan cua mang la: %5f",s);
// tim max tren cot 1 cua mang
  int max;
  max=a[0][0];
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    if(a[i][0]>max)
    {
      max=a[i][0];
    }
  }
  printf("\nGia tri max tren cot 1 cua mang la %5d",max);
  getch();
}

Tính tổng 2 ma trận có cùng kích thước

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
  int a[10][10],b[10][10],c[10][10];
  int i,j,m,n;
  printf("nhap so hang m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap so cot n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap vao ma tran 1:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  printf("nhap vao ma tran 2:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      scanf("%d",&b[i][j]);
    }
  }
   for(i=0;i<m;i++)
   {
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
    }
  }  
  printf("\nMa tran sau cong:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {  
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      printf("%5d",c[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  getch();
} 

Sắp xếp ma trận tăng/ giảm dần

Yêu cầu thường phát biểu như sau: Nhập vào một ma trận n x m, in ra ma trận vừa nhập dưới dạng bảng. sắp xếp 1 hàng, 1 cột, …

Ví dụ sau sắp xếp hàng 2 theo chiều giảm dần

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ 
  int a[50][50];
  int m,n,i,j;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
// in ra ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
  printf("\n");
  }
//sap xep hang 2 trong mang theo chieu giam dan
  int tg,k;
  for(j=0;j<m-1;j++)
  {
    for(k=j+1;k<m;k++)
    {
      if(a[1][j]<a[1][k])
      {  
        tg=a[1][j];
        a[1][j]=a[1][k];
        a[1][k]=tg;
      }
    }
  }
  printf("\nma tran vua sap xep hang 2 la\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
  printf("\n");
  }
  getch();
}
 

Hàm tính tổng các số chẵn trong ma trận

int TongCacSoChan(int a[][100], int m, int n)
{
  int sum = 0;
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
     if(a[i][j]%2==0)
      sum += a[i][j];
  return sum;
}

Liệt kê các số nguyên tố trong ma trận, đếm các số nguyên tố có trong ma trận

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int SoNguyenTo(int soA)
{
  if (soA < 2)
  {
    return 0;
  }
  else
  {
    for (int i = 2; i <= sqrt((float)soA); i ++)
    {
      if (soA%i==0)
      {
        return 0;
      }
    }
  }
  return 1;
}
 
int DemSoLuongSNT(int a[][50], int m, int n)
{
  int dem = 0;
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
     if(SoNguyenTo(a[i][j])) dem++;
  return dem;
}
 
void LietKeSNT(int a[][50], int m, int n)
{
  int dem = 0;
  for(int i = 0; i < m; i++)
   for(int j = 0; j < n; j++)
     if(SoNguyenTo(a[i][j])) printf("%d\t", a[i][j]);
}
main()
{ 
  int a[50][50];
  int m,n,i,j;
  printf("nhap so hang n="); scanf("%d",&n);
  printf("nhap so cot m="); scanf("%d",&m);
  printf("nhap vao ma tran:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
// in ra ma tran vua nhap duoi dang bang
  printf("ma tran vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<m;j++)
    {
      printf("%d ",a[i][j]);
    }
  printf("\n");
  }
  printf("Cac so nguyen to:\n");
  LietKeSNT(a,n,m);
  getch();
}
 

Hàm xóa một dòng của ma trận. Viết hàm xóa một cột của ma trận

void XoaDong(int a[][100], int &m, int n, int r)
{
  for(int i=r;i<m-1;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
     a[i][j]=a[i+1][j];
  m--;
}
 
void XoaCot(int a[][100], int m, int &n, int c)
{
  for(int i=0;i<m;i++)
   for(int j=c;j<n-1;j++)
     a[i][j]=a[i][j+1];
  n--;
}

Hàm đổi chỗ 2 hàng của 1 ma trận. Viết hàm đổi chỗ 2 cột của ma trận.

void swap(int &a, int &b)
{
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}
 
void DoiCho2Hang(int a[][100], int m, int n, int row1, int row2)
{
  if((row1>=0 && row1<m)&&(row2>=0 && row2<m))
   for(int j=0;j<n;j++)
     swap(a[row1][j],a[row2][j]);
}
 
void DoiChoHaiCot(int a[][100], int m, int n, int column1, int column2)
{
  if((column1>=0 && column1<n)&&(column2>=0 && column2<n))
   for(int i=0;i<m;i++)
     swap(a[i][column1],a[i][column2]);
}

Hàm tìm giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất trên đường chéo chính của ma trận.

//Tìm max
int Max(int a[][100], int n)
{
  int max = a[0][0];
  for(int i = 1; i < n; i++)
   if(a[i][i] > max)
     max = a[i][i];
  return max;
}
 
//Tìm min
int Min(int a[][100], int n)
{
  int min = a[0][0];
  for(int i = 1; i < n; i++)
   if(a[i][i] < min)
     min = a[i][i];
  return min;
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *