Cho một mảng 1 chiều có n phần tử. Hãy đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong mảng.

Ví dụ: Với n = 6 và a[] = {1, 2, 3, 1, 2, 1}. Khi đó:

 • Số 1 xuất hiện 3 lần
 • Số 2 xuất hiện 2 lần
 • Số 3 xuất hiện 1 lần

Chương trình đếm số lần xuất hiện của từng phần tử trong mảng bằng C

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

#define MAX 1000
int cnt[MAX]; // mang chua tan so xuat hien
 
int main(){
  int n;
  printf("Nhap so phan tu cua mang: ");
  scanf("%d,",&n);
  int a[n];
   
  int i;
  for(i = 0; i<n;i++){
    printf("a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
   
  printf("\n\nMang vua nhap:\n");
   
  for(i = 0; i<n;i++){
    printf("%d ", a[i]);
  }
  
  for(int i = 0;i < MAX; i++) cnt[i] = 0;
  for(int i = 0; i < n;i++){
    cnt[a[i]]++;
  }
  for(int i = 0;i < MAX; i++){
    if(cnt[i] > 0){
      printf("\nGia tri %d xuat hien %d lan ", i, cnt[i]);
    }
  }
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *