Tải về CSI SAP2000 v24.1.0 bản đầy đủ link tải Google drive. Những cải tiến mới thú vị đã được triển khai trong SAP2000 liên quan đến Tải, Phân tích và Thiết kế.

Các mô hình thể hiện hành vi hội tụ chậm trong các phiên bản trước nên được chạy lại trong phiên bản mới để xác minh kết quả. Các kết quả mới sẽ chính xác hơn trong trường hợp quan sát thấy sự khác biệt đáng kể giữa kết quả cũ và mới. Hơn nữa, mô hình ma sát đã được thay đổi từ công thức Wen trước đó thể hiện sự chuyển đổi dần dần giữa việc dán và trượt sang mô hình song tuyến thể hiện sự chuyển đổi đột ngột. Một số khác biệt trong kết quả có thể được dự kiến ​​do công thức mới, đặc biệt đối với các mẫu có độ cứng ban đầu được chỉ định cho bộ cách ly là nhỏ. Những thay đổi tương tự đã được thực hiện đối với các công thức của các yếu tố liên kết cách ly con lắc và con lắc ba trong các phiên bản trước của phần mềm. Cuối cùng, công thức mới hỗ trợ bước sự kiện, có thể được sử dụng như một phần của chiến lược lặp và bước được chỉ định cho các trường hợp tải lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp, phi tuyến và tích hợp phi tuyến.

Phân tích tĩnh phi tuyến, bao gồm xây dựng theo giai đoạn, đã được tăng cường để cho phép tìm kiếm dòng sử dụng và bước sự kiện cùng một lúc. Trước đây chỉ có một trong hai tùy chọn này có thể được sử dụng cho trường hợp tải nhất định và bước sự kiện được ưu tiên. Bây giờ, khi cả hai tùy chọn được chọn, bước sự kiện sẽ được sử dụng cho lần lặp đầu tiên và tìm kiếm dòng sẽ được sử dụng cho các lần lặp tiếp theo. Theo mặc định, các sự kiện và lặp không có tìm kiếm dòng sẽ được bật cho các trường hợp tải mới được tạo, tương đương với hành vi trước đó. Khi mở các mô hình hiện có từ phiên bản trước, các trường hợp tải đã bật cả hai tùy chọn sẽ tắt chế độ tìm kiếm dòng để tái tạo hành vi trước đó. Lưu ý rằng tìm kiếm dòng không bao giờ được sử dụng cho các trường hợp tải chỉ sử dụng bước sự kiện, nghĩa là đã tắt lặp. Cũng lưu ý rằng tìm kiếm dòng không bao giờ được sử dụng cho các trường hợp tải tĩnh phi tuyến trong điều khiển chuyển vị, chỉ cho các trường hợp tải dưới điều khiển lực. Các trường hợp tải trọng thi công luôn sử dụng điều khiển lực.

Download CSI SAP2000 v24 Full

Kích thước:  1.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải Terabox: DOWNLOAD    (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn cài đặt

  •  
  • Tải về và giải nén với pass: isangtao.com
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm, lưu ý KHÔNG ngắn mạng nhé
  • Lúc cài đặt có hỏi Standalone Licence chọn Close
  • Vào thư mục Patch, nhấn chuột phải vào file “Sap2000_v24_kg” chọn Run as Administrator với
Name: lavteam.org Password: 55C61BBD-9417EB0B-710AE314-DDCF2C10
  • Copy và đè chồng 2 file “lservrc” va file “SentinelRMSCore.dll” vào thư mục cài đặt “C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 24\CSiLicensing” và “C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 24”
  • Hoàn tất

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *