Hàm void XoaPhanTu(int arr[], int &n, int index) dưới đây nhận int arr[] là mảng cần xóa phần tử, int n là số lượng phần tử của mảng, int index là vị trí cần được xóa.

#include <stdio.h>
void XoaPhanTu(int arr[], int &n, int index){
  //neu dia chi xoa nho hon 0 thi xoa phan tu dau tien
  if(index < 0){
    index = 0;
  }
  //neu dia chi xoa lon hon hoac bang n thi xoa phan tu cuoi cung
  if(index >= n){
    index = n - 1;
  }
  // Dich chuyen mang ve ben trai tu vi tri xoa
  for(int i = index; i < n - 1; i++){
    arr[i] = arr[i+1];
  }
  //sau khi xoa giam so luong phan tu mang
  n--;
}
int main(){
  //so luong phan tu mang
  int n = 6;
  //khai bao mang
  int arr[n] = {1,2,3,4,5,6};
  //vi tri can xoa trong mang
  int index = 3;
  //hien thi mang ban dau
  printf("MANG BAN DAU\n");
  for(int i = 0; i < n ; i++){
    printf("%d \t",arr[i]);
  }
  
  //goi ham xoa phan tu truyen vao mang can xoa, so luong phan tu va dia chi can xoa
  XoaPhanTu(arr,n,index);
  //hien thi mang sau khi xoa tai vi tri index = 3
  printf("\nMANG SAU KHI XOA TAI ARR[%d]\n", index);
  for(int i = 0; i < n; i++){
    printf("%d \t",arr[i]);
  }
}

 

 

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *