Yêu cầu đặt ra là ta cần tìm phần tử có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng 1 chiều.

Ví dụ ta có mảng a[8]={2,3,1,4,5,2,6,2};

Thì phần tử 2 xuất hiện 3 lần nên là nhiều nhất

Chương trình tìm phần tử xuất hiện nhiều lần nhất trong mảng C /C+

#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#define max 100

//nhap mang
void NhapMang(int A[], int n) {

  for(int i = 0; i<n; i++)
  {
    printf("phan tu %d = ",i);
    scanf("%d",&A[i]);
  }
}
//xuat mang
void XuatMang(int A[], int n) {
  for(int i = 0; i<n; i++)
    printf("%d\t",A[i]);

}
//dem so lan xuat hien cua x trong A
int Countx(int A[], int n, int x){
  int temp = 0;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    if(A[i]==x)
      temp++;
  return temp;
}
//tim phan tu xuat hien nhat lan nhat trong A
int Count(int A[], int n) {
  int temp1, temp = Countx(A,n,A[0]), index = 0;
  for(int i = 1; i<n; i++)
  {
    temp1 = Countx(A,n,A[i]);
    if(temp<temp1)
    {
      temp = temp1;
      index = i;
    }
  }
  return A[index];
}
//chuong trinh chinh
void main(){
  int B[max];
  unsigned int n;
  printf("Nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
  NhapMang(B,n);
  printf("Mang vua nhap:\n");
  XuatMang(B,n);
  printf("\nPhan tu xuat hien nhieu nhat la: %d",Count(B,n));
  getch();
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *