Tag: Kiểm tra mảng b có phải mảng con của mảng cha