Tính tích của đường chéo chính ma trận vuông và in kết quả đó ra màn hình bằng ngôn ngữ C.

#include<stdio.h>
//Ham nhap ma tran
void Nhap(int a[][100],int n){
  //duyet hang cua ma tran
  for(int i =0; i< n; i++){
    //duyet cot cua ma tran
    for(int j =0 ; j<n; j++){
      printf("Nhap a[%d][%d] = ", i, j);
      scanf("%d", &a[i][j]);//nhap vao cac phan tu cua ma tran
    }
  }
}
void Xuat(int a[][100],int n){
  //duyet hang cua ma tran
  for(int i =0; i< n; i++){
    //duyet cot cua ma tran
    for(int j =0 ; j<n; j++){
      printf("%5d", a[i][j]);//in ma tran ra man hinh
    }
    printf("\n");
  }
}
void TichCheoChinh(int a[][100],int n){
  int tich=1;
  //duyet hang cua ma tran
  for(int i =0; i< n ;i++){
    //duyet cot cua ma tran
    for(int j =0 ; j<n; j++){
      if(i==j){
        tich *= a[i][j];
      }
    }
  }
  printf("Tich duong cheo chinh cua ma tran la: %d", tich);
}
int main(){
  int a[100][100];// khai bao ma tran
  int n;// khai bao so hang va so cot
  do{
    printf("Nhap so cot va dong cua ma tran vuong:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
  printf("\nNhap ma tran:\n");
  Nhap(a,n);
  printf("\nMa tran sau khi nhap la:\n");
  Xuat(a,n);
  TichCheoChinh(a,n);
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *