Dưới đây là các bài tập mảng 1 chiều trong C phổ biến mà các bạn đang cần tìm, bài tập có kèm theo lời giải

Bài tập nhập, xuất mảng 1 chiều

Nhập vào 1 dãy số nguyên. Hiển thị dãy số đó ra màn hình.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n;
  printf("Nhap so phan tu mang: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }  
  printf("\nMang vua nhap la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%5d",a[i]);
  }
  getch();
}

Bài tập tính tổng các phần tử trong mảng

#include<stdio.h>
int main()
{
  int a[100];// khai bao mang so nguyen co 100 o nho
  int n;//khai bao so nguyen n la so phan tu cua mang
  //Nhap du lieu cua n
  do{
    printf("Nhap so phan tu cua mang:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
   
  // nhap cac phan tu vao mang
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang tu 0 den n-1
  {
    //nhap du lieu vao mang
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
   
  // tinh tong cac phan tu 
  int Tong = 0; //khai bao bien Tong 
  for(int i=0; i<n ; i++)
  {
    Tong += a[i];// hoac Tong = Tong + a[i] (tinh tong cua cac phan tu trong mang)
  }
  printf("\nTong cac phan tu trong mang la: %d", Tong);
   
  // xuat mang
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang 0 den n-1
  {
    //hien thi cac phan tu trong mang
    printf("%d \t", a[i]);
  }
}

Tính tổng bình phương các phần tử trong mảng

#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#define max 100
 
//nhap mang
void NhapMang(int A[], int n) {
 
  for(int i = 0; i<n; i++)
  {
    printf("phan tu %d = ",i);
    scanf("%d",&A[i]);
  }
}
//xuat mang
void XuatMang(int A[], int n) {
  for(int i = 0; i<n; i++)
    printf("%d\t",A[i]);
 
}
 int SumQ(int a[],int n)
{
  int temp = 0;
  for(int i=0;i<n;i++)
   temp+=a[i]*a[i];
  return temp;
}
//chuong trinh chinh
void main(){
  int B[max], n;
  printf("Nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
  NhapMang(B,n);
  printf("Mang vua nhap:\n");
  XuatMang(B,n);
  printf("\nTong binh phuong = %d",SumQ(B,n));
  getch();
}

Bài tập in ra các số nguyên tố trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n,j,kt;
  printf("Nhap so luong phan tu:");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
  }  
  printf("\nCac so nguyen to co trong mang va vi tri cac so do trong mang la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    kt=0;
    for(j=2;j<=a[i]/2;j++)
    {
      if(a[i]%j==0)
      kt=1;  
    }
    if(kt==0)
    printf("\nso nguyen to %d vi tri %d trong mang ", a[i], i );
  }
  getch();
}

Tìm số lớn nhất trong mảng vừa nhập

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX]; 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Tim so lon nhat trong mang vua nhap
  int maxNum = arr[0];
  for(int i = 1;i < n;++i){
    if(arr[i] > maxNum) maxNum = arr[i];
  }
  printf("\nPhan tu lon nhat: %d", maxNum);
  getch();
}

Tìm và in vị trí số nhỏ nhất trong mảng

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX]; 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Tim gia tri nho nhat
  int minNum = arr[0];
  for(int i = 1;i < n;++i){
    if(arr[i] < minNum) minNum = arr[i];
  }
  printf("\nPhan tu nho nhat: %d", minNum);
  
  // In ra vi tri co gia tri nho nhat
  printf("\nVi tri co gia tri nho nhat la: ");
  for(int i = 0;i < n;++i){
    if(arr[i] == minNum) printf("%d ", i+1);
  }
  getch();
}

Tính trung bình cộng các số lẻ ở vị trí chẵn

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  int sum = 0;
  int count = 0;
  for(int i = 1; i < n; i+=2){
    if(arr[i] % 2 == 1){
      ++count;
      sum += arr[i];
    }
  }
  printf("\nTrung binh cong = %f", (float)sum/count);
  getch();
}

Đếm các số chính phương có trong mảng

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Dem cac so chinh phuong co trong mang
  // So chinh phuong la so co can la so nguyen nhu: 1, 4, 9,...
  int scp = 0;
  float rs;
  for(int i = 0;i < n;++i){
    rs = sqrt(arr[i]);
    if(rs == (int)rs) ++scp;
  }
  printf("\nMang co %d so chinh phuong!", scp);
  getch();
}

Hiện thị các số nguyên tố có trong mảng lên màn hình

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  /*------------------------------------*/
  // Hien thi cac so nguyen to co trong mang
  // So nguyen to la so chi co 2 uoc duy nhat la 1 va chinh no.
  // So nguyen to nho nhat la so 2
  printf("\nCac so nguyen to co trong mang la: ");
  bool snt;
  for(int i = 0;i < n;i++){
    // Kiem tra a[i] co phai so nguyen to?
    // gia su no la so nguyen to
    // Neu no chia het cho so bat ky trong [2, a[i]] -> khong phai so nguyen to
    snt = true;
    for(int j = 2;j < arr[i]; ++j){
      if(arr[i] % j == 0) snt = false;
    }
    if(arr[i] >= 2 && snt == true) printf("%d ", arr[i]);
  }
  getch();
}

Thay thế các phần tử âm có trong mảng bằng giá trị 0

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Thay the cac phan tu am trong mang = 0.
  for(int i = 0;i < n;++i){
    if(arr[i] < 0) arr[i] = 0;
  }
  
  printf("\nMang sau khi thay the la: ");
  for(int i = 0;i < n;++i){
     printf("%d ", arr[i]);
  }
  getch();
}

Xóa các phần tử âm có trong mảng

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  // Xoa cac phan tu am co trong mang

  for(int i = 0;i < n;++i){
    if(arr[i] < 0){
      for(int j = i; j < n-1;j++){
        arr[j] = arr[j+1];
      }
      --n;
    }
  }
 
	printf("\nMang sau khi xoa phan tu am la: ");
	for(int i = 0;i < n;++i){
 		printf("%d ", arr[i]);
	}
  getch();
}

Sắp xếp mảng đã nhập theo thứ tự tăng dần

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
const int MAX = 100000;
int arr[MAX];
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d", &n);
  
  // Nhap mang
  for(int i = 0;i < n; ++i){
    printf("\nNhap a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  //Sap xep mang da nhap theo chieu tang dan
  int tg;
  for(int i = 0;i < n-1;++i){
    for(int j = i+1; j < n;++j){
      if(arr[i] > arr[j]){
        // Hoan vi
        tg = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = tg;
      }
    }
  }
  
  printf("\nMang sau khi sap xep tang dan la: ");
  for(int i = 0;i < n;++i){
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  getch();
}

Bài tập sắp xếp mảng, tìm trung bình cộng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{  
  int a[50];
  int i,n,tg,max,j,s=0; 
  printf("nhap vao so phan tu: "); 
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {    
    scanf("%d", &a[i]);
  }
  
  //sap xep day so theo thu tu tang dan
  for(i=0;i<n-1;i++)
    for(j=i+1; j<n; j++)
    {
    if(a[i]>a[j])
     {
      tg=a[i];
       a[i]=a[j];
       a[j]=tg;
      } 
    }
  printf("\nday so sau khi sap xep la:");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%6d",a[i]);
  }
	//Tinh tong va trung binh cong cac so trong day
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    s=s+a[i];
    }
  printf("\nTong cac so trong day la: %d",s);
  printf("\nTrung binh cong cac so trong day la: %f", (float)s/n);
  getch();
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *