Nhập ký tự trong C khi lập trình C trong Visual Studio.

Trong Visual Studio khi nhập vào ký tự có hơi khác biệt, chương trình nhập vào ký tự viết bằng ngôn ngữ C trong Visual Studio như sau

#include <stdio.h>

int main(){
  int a;
  char b;
  printf("Insert number: ");
  scanf_s("%i",&a);
  getchar();
  printf("Insert character: ");
  scanf_s("%c",&b, 1);
  printf("Number: %i\n",a);
  printf("Character: %c\n",b);
  getchar(); 
  return 0;
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *