Xóa các phần tử trùng trong mảng 1 chiều là loại bỏ đi các phần tử có giá trị bằng nhau trong mảng, như ví dụ dưới

Mảng a[8] = {2,3,5,1,2,4,6,3};

Mảng kết quả a[6]={2,3,5,1,4,6};

Phần tử có giá trị 2 và phần tử có giá trị 3 bị trùng, nên xóa đi

Chương trình xóa các phần tử trùng trong mảng 1 chiều C/C++

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void Nhap(int a[],int N){
  int i;
  for (i=0;i<N;i++){
   printf("Nhap so thu %d",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void Xuat(int a[],int N){
  int i;
  for (i=0;i<N;i++)
   printf("%d ",a[i]);
  printf("\n");
}
void Sapxep(int a[],int N){
  int i,j,t;
  for (i=0;i<N-1;i++)
   for (j=i+1;j<N;j++)
     if (a[i]>a[j]){
      t=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=t;
     }
}
void Xoatrung(int a[],int *N){
  int i,j,k;
  for (i=0;i<(*N)-1;i++){
  j=i+1;
  while (j<*N)
   if (a[i]==a[j]){
     for (k=j;k<(*N)-1;k++) a[k]=a[k+1];
     *N=(*N)-1;
   }
   else j=j+1;
  }
}
void main(){
  int a[50], N;
  printf("Mang co bao nhieu phan tu ? ");scanf("%d",&N);
  Nhap(a,N);
  printf("Mang vua nhap:\n");
  Xuat(a,N);
  Xoatrung(a,&N);
  printf("Mang sau khi xoa phan tu trung nhau:\n");
  Xuat(a,N);
  Sapxep(a,N);
  printf("Mang sau khi sap xep\n");
  Xuat(a,N);
  getch();
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *