Tổng đường chéo chỉnh bằng tổng tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận.

#include<stdio.h>
int main() {

  int i, j, mat[10][10], row, col;
  int sum = 0;

  printf("\nNhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);

  printf("\nNhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);

  //Nhap cac phan tu cua ma tran m x n
  printf("\nNhap ma tran: \n");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("\nNhap phan tu a[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca phan tu tren duong cheo chinh
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     if (i == j)
      sum = sum + mat[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  printf("\nTong duong cheo chinh cua ma tran la: %d", sum);

  return (0);
}

By alaza7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *